El projecte VISC+ reutilitzarà dades per impulsar la recerca i la innovació sanitàries a Catalunya

projecte Visc+La reutilització de la informació de dades massives o big data és una prioritat estratègica de l’administració europea i catalana per millorar l’atenció sanitària i el sistema de salut

El projecte posarà a disposició d’investigadors i centres de recerca grans quantitats de dades sanitàries anonimitzades i relacionades

Visc+ és una iniciativa del Departament de Salut, que impulsarà i gestionarà el projecte mitjançant l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

La reutilització de dades sanitàries prioritat estratègica europea i catalana

La Comissió Europea ha deixat constància en el seu document marc “Redesigning health in Europe for 2020” que considera la reutilització d’informació de salut com un element clau per redissenyar els sistemes sanitaris i reorientar les polítiques en salut cap als nous objectius i reptes que es plantejaran durant els propers anys.

A Catalunya, el Pla de Govern 2013-2016 -alineat amb l’estratègia de la Unió Europea-, que potencia el sistema de recerca desenvolupament i innovació (R+D+i), posa també l’èmfasi en afavorir la transferència de resultats de la recerca als sectors productius.

Dins d’aquest marc, el Sistema de Salut de Catalunya es troba molt ben posicionat per dur a terme el projecte VISC+. La disponibilitat d’uns sistemes d’informació de qualitat i plenament consolidats, l’existència d’un clúster de biociències que ha esdevingut un dels grans pols biotecnològics europeus i una xarxa d’excel.lència amb universitats, hospitals i centres de recerca tant de l’àmbit bàsic, clínic i epidemiològic són factors que han de propiciar el poder treure el màxim rendiment del projecte per generar més informació i coneixement per contribuir a millorar l’assistència sanitària a la ciutadania, i la gestió i sostenibilitat del sistema de salut.

Noticia Complerta

máster Executive MBI